Trento, 01 November 2023

Happy birthday to Kamil Rychlicki

Happy birthday to Kamil Rychlicki, 27 years old today!

Trentino Volley Srl